Welkom bij Anderland


Start uitverkoop wegens sluiting webshop!

Opgelet: alle betalingen per overschrijving, verzendkosten worden berekend aan het einde van de bestelling. (geen gratis verzending zoals foutief wordt weergegeven, mijn excuses, ik krijg het niet verwijderd.)


We trachten de webshop zo goed mogelijk bij te houden. We verontschuldigen ons voor eventuele fouten.


Update 30 december 2019

Een aantal body`s en mutsen werden nog toegevoegd, er komen zo snel mogelijk nog enkele kledingstukken van Maxomorra bij.

 

Update 19 december 2019

Een groot deel van de producten zijn reeds beschikbaar voor aankoop. Geniet onder andere van 60% korting op alle nog aanwezige draagdoeken en dragers.

Opgelet: bij het selecteren van producten geeft de website aan dat er gratis verzending is, dit is niet correct. De verzendkosten worden weergegeven nadat u uw adres heeft ingevuld. Er kan gratis worden afgehaald te Mechelen.


Update 15 december 2019.
We starten binnenkort met de definitieve uitverkoop. Op dit ogenblik zijn we de resterende goederen aan het groeperen zodat deze binnenkort aan sterk verminderde prijzen de webshop kunnen verlaten.

 

Mandje  

0,00 € Verzending

0,00 € BTW

0,00 € Totaal

Prijzen zijn inclusief btw

Afrekenen Mandje

Courtesy of Africa - freedigitalphotos.net

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 1 augustus 2010
1.2 Onder wederpartij worden in deze verkoopvoorwaarden bedoeld: elke natuurlijke persoon die tot een koop wenst over te gaan.
1.3 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Anderland en haar wederpartij, voor zover hier door partijen niet uitdrukkelijk van is afgeweken.

Artikel 2: Aanbiedingen en bestellingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Bestellingen geschieden steeds via de bestelinterface van de website van "Anderland", tenzij hier uitdrukkelijk wordt van afgeweken door "Anderland".
2.3 De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van de bestelling door Anderland aan de wederpartij. Onder schriftelijke bevestiging wordt verstaan: het versturen van de factuur via het door de wederpartij opgegeven e-mailadres.
2.4 De vermelde prijzen van de aanbiedingen zijn in euro's en inclusief btw, tenzij anders aangegeven.
2.5 De kleuren op de foto's van de goederen zijn niet bindend. (Kleurafwijking mogelijk)

Artikel 3: Levering

3.1 Voor het verzenden van bestelde goederen worden door "Anderland" verzendkosten in rekening gebracht.
3.2 Goederen uit voorraad leverbaar worden na ontvangst van betaling verstuurd.
3.3 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment dat deze bij aflevering worden bezorgd.
3.4 Indien om welke reden dan ook de wederpartij niet in staat is de zaken in ontvangst te nemen, worden zij opgeslagen voor rekening en risico van de wederpartij; de wederpartij is in dat geval alle bijkomende kosten verschuldigd.

Artikel 4: Levertijd

4.1 Door "Anderland" opgegeven levertijden kunnen niet als fatale termijn worden aangemerkt. De levertijd vangt ten vroegste aan nadat "Anderland" in het bezit is van de benodigde gegevens.
4.2 "Anderland" streeft er naar om goederen binnen een zo kort mogelijke termijn te leveren, doch tenminste binnen 30 dagen te leveren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de wederpartij binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

Artikel 5: Deelleveringen

5.1 Het is "Anderland" toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken vatbaar zijn voor levering in gedeelten is "Anderland" bevoegd elk gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 "Anderland" is niet de fabrikant van de geleverde zaken. Om die reden is niet "Anderland" maar de producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde zaken. In geval van schade zal "Anderland" op schriftelijk verzoek van de wederpartij de identiteit van de producent of importeur bekend maken.
6.2 "Anderland" is niet aansprakelijk voor welke vorm van schade ook voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken. "Anderland" staat er niet voor in dat de zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wil bestemmen, ook niet indien dit doel door de wederpartij aan "Anderland" is kenbaar gemaakt.
6.3 "Anderland" is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken.
6.4 De aansprakelijkheid van "Anderland" is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 De door Anderland" geleverde zaken blijven het eigendom van "Anderland" totdat de wederpartij alle verplichtingen uit alle met "Anderland" gesloten overeenkomsten is nagekomen, waaronder mede begrepen de kosten van invordering en overige gerechtelijke kosten als bedoeld in artikel 8 van deze voorwaarden.
7.2 Door Anderland" afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De wederpartij is niet bevoegd de zaken te verpanden, te bezwaren of er enig ander recht op te vestigen.
7.3 Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij deze niet zal nakomen, is Anderland" gerechtigd afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij wederpartij of derden die de zaak voor wederpartij houden op te halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.
7.4 "Anderland" behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over naar de wederpartij vanaf de levering.
7.5 Zolang de afgeleverde zaken ingevolge het eigendomsvoorbehoud eigendom van "Anderland" zijn gebleven, is "Anderland" te allen tijde gerechtigd zich van de toestand van die zaken te overtuigen. Wederpartij machtigt "Anderland" onherroepelijk de zaken ter plaatse te inspecteren.

Artikel 8: Koopprijs en betaling

8.1 De koopsom bestaat uit de overeengekomen prijs voor de zaken, de kosten van verpakking en de kosten van vervoer en aflevering. Goederen worden verzonden na ontvangst van betaling.
8.2 Betaling dient te geschieden na ontvangst van de factuur via bancaire overschrijving, en dit binnen een termijn van 15 kalenderdagen, tenzij anders overeengekomen.
8.3 Na het verstrijken van bovengenoemde betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. Vanaf dat moment is zij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand.
8.4 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

Bancaire gegevens:
KBC IBAN: BE46 7340 4300 2836


Artikel 9: Beëindiging van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van "Anderland" op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
- indien na het sluiten van de overeenkomst aan "Anderland" omstandigheden ter kennis komen die "Anderland" goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- indien "Anderland" de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
- in geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij.
In deze gevallen kan "Anderland" naar keuze de verdere uitvoering van de overeenkomst opschorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst overgaan, een en ander onverminderd het recht van "Anderland" schadevergoeding te vorderen.
9.2 Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 betreffende consumentenbescherming art.47/1 heeft de wederpartij het recht aan de verkoper ("Anderland") mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Indien de wederpartij na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan "Anderland" heeft teruggezonden, is de koop een feit. De wederpartij is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 kalenderdagen na aflevering melding te maken bij "Anderland". De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig (uiterlijk 18 kalenderdagen na aflevering) zijn terug gestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend (ongewassen en ongedragen). Indien de zaken bij de wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, bevestigt "Anderland" na ontvangst en controle van de terugontvangen zaken de ontbinding van de koop per omgaande en draagt zorg dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de complete retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer kosteloos wordt terugbetaald.

Artikel 10: Overmacht

10.1 Indien "Anderland" door overmacht tijdelijk verhinderd wordt haar verplichtingen na te komen, worden deze opgeschort.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan "Anderland" zijn toe te rekenen. Hieronder wordt mede begrepen doch niet beperkt tot: stakingen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde grondstoffen, zaken of diensten, storingen in het elektriciteitsnetwerk, storingen in het e-mailverkeer, storingen in het internet, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, of derden waarvan "Anderland" afhankelijk is.
10.3 Indien een overmachtsituatie als bedoeld in dit artikel langer duurt dan twee weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
10.4 Heeft "Anderland" bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, dan is zij gerechtigd dit gedeelte afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Klachten

11.1 De wederpartij dient de gekochte zaken onmiddellijk bij ontvangst te onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of de geleverde zaken wat kwaliteit en kwantiteit betreft overeenstemmen met het overeengekomen.
11.2 De wederpartij dient geconstateerde gebreken binnen 48 uur na aflevering schriftelijk (per e-mail) aan "Anderland" te melden. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht om te klagen. Over verwerkte zaken kan niet geklaagd worden.
11.3 Ook indien de wederpartij tijdig een klacht indient blijft zijn verplichting om te betalen en gedane bestellingen af te nemen bestaan totdat "Anderland" in andere zin heeft beslist. Afhankelijk van de aard van de klacht verwijst "Anderland" de klager naar de producent.
11.4 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Anderland aan Anderland worden geretourneerd.

Artikel 12: Geschillenbeslechting

12.1 Elk geschil zal worden beslecht door de rechtbanken van Mechelen.

Artikel 13: Toepasselijk recht

13.1 Op elke overeenkomst tussen "Anderland" en de wederpartij is Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.